Privacy verklaring van Puntvandeziel

 

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING-AVG

Contactgegevens

Puntvandeziel, gevestigd aan Calandweg 51, 4301 LX te Zieirkzee is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Telefoon: 06 55787103

Internet: https://www.puntvandeziel.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Puntvandeziel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Initialen, achternaam en roepnaam.
 • Geslacht.
 • Geboortedatum.
 • Adresgegevens.
 • Telefoonnummer.
 • Emailadres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandeling Overeenkomst (WGBO) zijn wij als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.

De volgende gegevens worden in uw medisch dossier door ons vastgelegd:

 • Uw zorgvraag en hoofdklacht.
 • Diagnostische gegevens.
 • Behandelgegevens.
 

Gegevens van personen jonger dan 21 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 21 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 21 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op en wij verwijderen dan deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelend therapeut bij Puntvandeziel een dossier aanlegt. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandeling Overeenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die wij, indien nodig en na uw expliciete toestemming, hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Het doel van het verwerken van persoonsgegevens:

 • Het opstellen van een medisch dossier waarop de behandelingen zijn gebaseerd.
 • Opstellen van de factuur voor uw zorgverzekering. Op de factuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. Uw naam, adres en woonplaats, uw geboortedatum, de datum van de behandeling(en), de prestatiecode en de omschrijving ‘behandeling acupunctuur’.
 • Contact met u onderhouden m.b.t. de behandeling en/of facturatie.
 

Het doel van het verwerken van medische gegevens:

• Voor het kunnen uitvoeren van een bij u passende behandeling.

Gebruik van persoons- en dossiergegevens

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

 • Informeren van andere zorgverleners (alléén met uw expliciete toestemming), bijv. als de therapie is afgerond of bij een doorverwijzing;
 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens afwezigheid van uw therapeut;
 • Voor geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
 • Voor de financiële administratie: de factuur bevat uw NAW-gegevens en geboortedatum zodat u de factuur bij de zorgverzekeraar kunt indienen;
 • Uw emailadres wordt gebruikt voor het versturen van facturen, het maken van afspraken, het stellen van vragen in het kader van uw behandeling. Daarnaast sturen wij u frequent nieuwsbrieven met aanbiedingen, inhoudelijke onderwerpen en nieuws van Puntvandeziel.

Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan zullen wij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Toegang tot uw dossier

Uw behandelend therapeut heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Uw behandelend therapeut heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Het inzagerecht is geregeld in artikel 35 (lid 1, lid 2, lid 3, lid 4) van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

U hebt het recht om correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Het correctierecht is geregeld in artikel 36 (lid 1, lid 2, lid 3, lid 4) van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Toegang tot dossier van minderjarige

Volgens de patiëntenrechten uit de WGBO komen de wilsbekwame minderjarige tussen 12-16 jaar zelf en de ouder(s) met gezag toe. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiëntenrechten indruist tegen het belang van de patiënt/cliënt. Wilsbekwame patiënten/cliënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

Bewaartermijn

De wettelijke bewaartermijn van uw dossier is 15 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Puntvandeziel verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Puntvandeziel en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Puntvandeziel. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

Puntvandeziel wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Puntvandeziel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij werken met een digitaal cliëntendossier. Deze heeft een tweetraps-authenticatie en data-encryptie. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Puntvandeziel gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wij hebben geen cookies m.b.t. advertenties.

Contact met Puntvandeziel

Gevestigd in Middelburg aan de rand van het centrum

Brakstraat 30B
4331 TN
Middelburg

Klik hier voor de routebeschrijving 

info@puntvandeziel.com
06 -82 06 48 45

KvK nummer 73140449
BTW nummer NL001938987B72
AGB-Code 90067655 en 90108616

Aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Acupuncturisten en Koepel Alternatieve Behandelwijzen

Hoogwaardig voedingsadvies

Met Nutriënt Power, richt ik mij op het meetbaar verbeteren van mentale, emotionele en fysieke prestaties en zorg ervoor dat je in goede conditie blijft. Dit doe ik met een high-end nutriënten  programma waarbij performance, analyse, voedingsadvies en hoogwaardige nootropics en supplementen centraal staan.

Kijk voor meer informatie op Nutrient Power.  

Laat mij jou terugbellen

 

Indien u een afspraak wilt annuleren, dan hoor ik dit graag zo spoedig mogelijk. Een afspraak dient minimaal 1 werkdag van tevoren, telefonisch of per mail te worden afgezegd. Bij geen of een te late afzegging ben ik genoodzaakt de geserveerde tijd bij u in rekening te brengen. Uiteraard kan er sprake zijn van overmacht en bekijk ik dit per geval.