Algemene voorwaarden van Puntvandeziel

 

Artikel 1. Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake levering van diensten en goederen van Puntvandeziel Acupunctuur, de Opdrachtnemer, hierna te noemen “de Praktijk”.

2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien tussen alle betrokken partijen een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst is bereikt.

3. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder de Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst diensten of goederen afneemt van de Praktijk. De Opdrachtgever wordt hierna “de Cliënt” genoemd.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over ‘volledige behandeling’ heeft dit betrekking op het geheel aan behandelingen die worden verricht met het doel de gezondheidsklachten van de Cliënt tegen te gaan.

6. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of zich een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

7. Indien de Praktijk niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de Praktijk in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

8. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De Praktijk en de Cliënt zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst

1. Hieronder wordt verstaan dat de Cliënt een mondelinge dan wel schriftelijke afspraak heeft gemaakt met de Praktijk tot een enkele dan wel volledige behandeling.

2. De Praktijk is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten indien de Cliënt op zijn verzoek geen zekerheid stelt voor betalings- en overige verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, onverminderd de gehoudenheid van de Cliënt reeds door de Praktijk verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden.

Artikel 3. Afspraken, nota’s, betalingen

1. De Cliënt wordt geacht de door de Praktijk gehanteerde tarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan.

2. Betaling van de behandeling dient te geschieden meteen na afloop, bij voorkeur met pin. Contante betaling of een Mastercard of Visa betaling is ook mogelijk. Bij pin- en creditcardbetalingen ontvangt Cliënt meteen een betaalbewijs. 

De nota die de Cliënt eventueel kan gebruiken voor declaratie bij de zorgverzekering wordt u dezelfde dag nog per email verstuurd. Cliënten zonder email krijgen een geprinte nota na afloop van de behandeling.

Voor de bestellingen van kruiden en/of voedingssupplementen ontvangt de Cliënt per mail een nota. Deze moet binnen 14 dagen voldaan worden door overschrijving op de bankrekening van de Praktijk of door het bedrag te pinnen bij een bezoek aan de praktijk. Het kan ook voorkomen dat de kruiden en/of supplementen rechtstreeks met de leverancier moeten worden afgerekend; dit wordt tijdig medegedeeld.

3. De Praktijk is gerechtigd na totstandkoming van de overeenkomst optredende wijzigingen in de kostprijs van de door de Praktijk verschuldigde prestatie(s), ten gevolge van verhoogde arbeids- en materiaalkosten, sociale lasten, heffingen van overheidswege, valutakoersen en verdere hier niet genoemde onvoorziene omstandigheden aan de Cliënt door te berekenen, voor zover dit redelijk kan worden geacht.

4. De Cliënt krijgt 60 uur (2 1/2 dag) voor een afspraak een herinnerings-email van de online agenda. Hij/zij heeft dan nog 24 uur om de afspraak zo nodig te verzetten of te annuleren. Het eventueel niet hebben ontvangen of hebben gelezen van de herinnerings-email heeft geen invloed op het onderstaande.

 Indien de Cliënt meer dan 24 uur van te voren afzegt, hoeft de afspraak niet betaald te worden. Een afzegging kan telefonisch of via de online agenda. Een wijziging of annulering via de online agenda is niet gelukt als daar niet meteen een bevestiging van ontvangen wordt via de email. Kijk wel even in het spamfilter of de mail daar niet in zit.

Een afspraak die de Cliënt minder dan 24 uur (1 1/2 dag) van te voren heeft verzet of geannuleerd wordt volledig in rekening gebracht. Dit in verband met de gereserveerde tijd. De Cliënt krijgt in dat geval een rekening thuis, met een betaaltermijn van 14 dagen.

Tijdig afzeggen is de verantwoordelijkheid van de Cliënt, ook bij ziekte, weers- of verkeers-omstandigheden. Cliënt dient bij twijfel of hij/zij er op tijd zal kunnen zijn zo snel mogelijk contact op te nemen, zowel telefonisch als per email.

5. Het is vaak niet te vermijden dat Cliënten even moet wachten voor ze aan de beurt zijn. De Praktijk vraag daarvoor begrip. De wachttijd zal slechts bij hoge uitzondering langer dan 15 minuten zijn ten opzichte van het geplande tijdstip. Komt de Cliënt zelf meer dan 15 minuten later dan gepland, dan kan het noodzakelijk zijn een nieuwe afspraak te maken omdat anders degene die erna komt te lang zou moeten wachten. In principe kan dan het volledige tarief in rekening gebracht worden; dit is ter beoordeling van de Praktijk. Hetzelfde geldt als de Cliënt helemaal niet komt.

6. Cliënten die zelf kort na de behandeling nog een andere afspraak met derden hebben wordt geadviseerd minimaal een half uur extra voor de behandeling te reserveren om eventuele tijdnood te voorkomen.

7. Klachten betreffende nota’s en nota bedragen dienen schriftelijk te worden ingediend en dienen binnen vijf dagen na factuurdatum te zijn ontvangen door de Praktijk, bij gebreke waarvan klachten ter zake niet meer worden aanvaard en de Cliënt geacht wordt met de inhoud van de factuur te hebben ingestemd. De verplichting tot betaling wordt niet opgeschort door het indienen van een klacht.

8. Indien de Cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een nota, dan is de Cliënt van rechtswege in verzuim. De Cliënt is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

9. Indien de Cliënt in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Cliënt. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien de Praktijk echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Cliënt worden verhaald. De Cliënt is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

10. Bij de bestelling van kruiden, voedingssupplementen en andere goederen geldt een afnameverplichting voor de Cliënt van alle bestelde goederen. Door de Praktijk geleverde goederen kunnen niet retour worden gebracht of omgeruild ongeacht de staat van de verpakking.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

1. De Praktijk zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

2. De Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de Praktijk aangeeft dat deze noodzakelijk zijn (bijvoorbeeld zwangerschap of mogelijke zwangerschap, gestelde medische diagnoses, medicatie gebruik) of waarvan de Cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de Praktijk worden verstrekt. De Praktijk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Praktijk is uitgegaan van door of namens de Cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3. De Praktijk is niet aansprakelijk voor eventuele onverwachte bijwerkingen van de behandeling waarvan alvorens de behandeling te starten niet afdoende reden was om aan te nemen dat deze bijwerkingen zouden kunnen optreden.

4. De Praktijk is tevens niet aansprakelijk voor het uitblijven van het beoogde effect tijdens of na een behandeling.

5. Indien de Praktijk aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de Praktijk beperkt tot maximaal tweemaal de notawaarde van de behandeling. De aansprakelijkheid van de Praktijk is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

6. De Praktijk is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de Praktijk aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan de Praktijk toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. De Praktijk is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de Praktijk.

8. Worden bepaalde onderdelen van de Overeenkomst door derden vervuld, dan is de Praktijk voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk.

Artikel 5. Verwerking van gegevens

1. De Praktijk voldoet aan de wet AVG. Hoe met Cliënt gegevens en privacy wordt om gegaan wordt vermeld in de Privacyverklaring op de praktijk website.

Artikel 6. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op deze Algemene Voorwaarden alsmede alle zaken waarop deze voorwaarden van kracht zijn is het Nederlandse recht van toepassing.

2. Volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) is de Praktijk de eerste aangewezen partij om zich in te spannen een conflict met een Cliënt op te lossen. Daarvoor staat een wettelijke termijn van maximaal 6 weken. Komt u er samen niet uit of is communicatie niet meer mogelijk dan kan in deze eerste periode klachtenfunctionaris van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur worden ingeschakeld, waarbij de Praktijk is aangesloten. In voorkomende gevallen kan contact worden opgenomen met het secretariaat van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur.

3. Bij een geschil tussen de Praktijk en de Cliënt over de behandeling heeft de Cliënt, na tussenkomst van de Klachtenfunctionaris, de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Geschilleninstantie KAB.

4. Bij een geschil tussen de Praktijk en de Cliënt over de omgang met persoons- en medische gegevens heeft de Cliënt de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

5. Partijen zullen pas een beroep op de rechter of toezichthouder doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 7. Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn te vinden op de website van de Praktijk, www.puntvandeziel.com/algemenevoorwaarden.

2. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de Praktijk.

versie 2 januari  2021

Contact met Puntvandeziel

Gevestigd in Middelburg aan de rand van het centrum

Brakstraat 30B
4331 TN
Middelburg

Klik hier voor de routebeschrijving 

info@puntvandeziel.com
06 -82 06 48 45

KvK nummer 73140449
BTW nummer NL001938987B72
AGB-Code 90067655 en 90108616

Aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Acupuncturisten en Koepel Alternatieve Behandelwijzen

Hoogwaardig voedingsadvies

Met Nutriënt Power, richt ik mij op het meetbaar verbeteren van mentale, emotionele en fysieke prestaties en zorg ervoor dat je in goede conditie blijft. Dit doe ik met een high-end nutriënten  programma waarbij performance, analyse, voedingsadvies en hoogwaardige nootropics en supplementen centraal staan.

Kijk voor meer informatie op Nutrient Power.  

Laat mij jou terugbellen

 

Indien u een afspraak wilt annuleren, dan hoor ik dit graag zo spoedig mogelijk. Een afspraak dient minimaal 1 werkdag van tevoren, telefonisch of per mail te worden afgezegd. Bij geen of een te late afzegging ben ik genoodzaakt de geserveerde tijd bij u in rekening te brengen. Uiteraard kan er sprake zijn van overmacht en bekijk ik dit per geval.